Stowarzyszenie ŁADna Kępa

§1.

 1. Nagroda im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy pt. Najlepsza Architektura Saskiej Kępy („Nagroda” lub odpowiednio „Nagrody”) ma na celu uhonorowanie inwestycji, które posiadają wartości architektoniczne respektujące niepowtarzalny charakter Saskiej Kępy.
 2. Nagroda przyznawana jest inwestorowi za przeprowadzenie renowacji lub modernizacji istniejącego budynku lub wybudowanie nowego obiektu.
 3. Inicjatorem Nagrody, a jednocześnie organizatorem jej przyznawania, jest Stowarzyszenie ŁADna Kępa z siedzibą w Warszawie (03-916) przy ul. Walecznych 42 m. 7, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem 864 („Stowarzyszenie”).

§2.

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę, którą tworzą wybitni znawcy architektury, i miłośnicy Saskiej Kępy, jak również przedstawiciele Stowarzyszenia („Kapituła”).

§3.

 1. Nagroda przyznawana jest w ramach kolejnych edycji, w miarę możliwości co 3-4 lata.
 2. O organizacji danej edycji Nagrody Stowarzyszenie zawiadamiać będzie z odpowiednim wyprzedzeniem, informując na stronie internetowej Nagrody www.saskakepa.waw.pl/nagroda, o możliwości zgłaszania kandydatur. Ogłoszenie wskazywać będzie termin oraz sposób zgłaszania kandydatur do Nagrody.
 3. Kandydatury do Nagrody zgłaszane być mogą przez wszystkich zainteresowanych, w tym dowolne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Kandydatury mogą dotyczyć tylko obiektów znajdujących się w granicach administracyjnych Saskiej Kępy.
 5. W zgłoszeniu należy podać dokładny adres inwestycji, przybliżoną datę jej realizacji oraz krótkie uzasadnienie propozycji.

§4.

 1. Nagrodą jest tytuł honorowy odpowiedniej treści. Jego przyznanie potwierdzone zostaje pamiątkową tablicą oraz dyplomem.
 2. Kapituła może ustanowić kategorie obiektów, w których przyzna Nagrody równorzędne (np. domy wielorodzinne, jednorodzinne itp.). W takim przypadku jednej z realizacji nagrodzonej równorzędnymi Nagrodami może przyznać Nagrodę główną.
 3. Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień, potwierdzonych dyplomem, we wszystkich kategoriach, w tym dla szczególnie wyróżniającej się realizacji w zakresie małej architektury i zieleni.
 4. Jeżeli zdaniem Kapituły kandydatury do Nagrody zgłoszone w danej edycji Konkursu nie będą na to pozwalały, może ona podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody. Podobnie Kapituła może zadecydować o przyznaniu wyłącznie Nagród równorzędnych lub wyłącznie wyróżnień w określonych kategoriach konkursowych, bez przyznawania Nagrody głównej.

§5.

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Stowarzyszenie. Wszelkie jego zmiany wymagają zgody Stowarzyszenia wyrażonej w formie pisemnej uchwały.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.saskakepa.waw.pl/nagroda